Chất xử lý mẫu MgCl2 10 mM Solution – Promega (Mỹ)

  • Mã số: S50-641
  • MgCl2 được sử dụng làm chất pha loãng mẫu để trung hòa các cation hóa trị hai gây ức chế phản ứng giữa lysate và endotoxin.
  • Thể tích: 30ml
  • Nồng độ nội độc tố: <0.005 EU/ml

THÔNG TIN ỨNG VIÊN