Chất xử lý mẫu Tris Buffer 50 mM – Promega (Mỹ)

  • Mã số: S50-642
  • Dung dịch đệm Tris Buffer có thể được sử dụng thay cho nước pha loãng mẫu, ứng dụng để trung hòa các mẫu có tính axit hoặc bazơ cao. Đối với xét nghiệm nội độc tố, độ pH của mẫu phải nằm trong khoảng pH 6-8.
  • Thể tích: 30ml
  • Nồng độ nội độc tố: <0.005 EU/ml

THÔNG TIN ỨNG VIÊN