Máy lên men đơn kênh RTS-1 – Grant Instruments (Anh)

Grant-bio RTS-1 là máy phản ứng sinh học cá nhân cung cấp loại khuấy đảo “Reverse-Spin” và ghi nhật ký sự phát triển của vi sinh vật trong các ống 50 ml trong thời gian thực.

Ứng Dụng : 

  • Nuôi cấy vi khuẩn với động học tăng trưởng thời gian thực
  • Sàng lọc biến dạng
  • Thí nghiệm ứng suất nhiệt độ và dao động
  • Sàng lọc và tối ưu hóa phương tiện truyền thông
  • Sinh học tổng hợp và hệ thống
  • Xét nghiệm ức chế và độc tính

THÔNG TIN ỨNG VIÊN