Thiết bị định lượng DNA/RNA bằng tín hiệu huỳnh quang – Quantus™ Fluorometer – Promega (Mỹ)

Thiết bị định lượng DNA/RNA bằng phương pháp đo tín hiệu huỳnh quang, Với việc sử dụng thiết bị này có độ nhạy cao hơn Phương pháp đo độ hấp thụ quang (OD). Cho phép định lượng chính xác khi hàm lượng mẫu DNA/RNA rất thấp.

THÔNG TIN ỨNG VIÊN